Test 3

Đây hoàn toàn là trang thử nghiệm

 • Giải pháp Kết nối IIOT


  Thingworx platform

  Kết nối, hiển thị, minh bạch, dự án, Tương thích

 • Nghiên cứu Phát triển R&D


  Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Thiết kế, mô phỏng, lập trình gia công, Tạo quy trình sản xuất

  Quản trị sản xuất MES / MOM


  Truy xuất và quản trị thông tin thông minh, sản xuất, chất lượng, kho bãi, bảo trì trang thiết bị, nhân công, Lớp tích hợp máy và điện toán biên

  Quản lý kế hoạch Sản xuất và chuỗi cung ứng thông minh APS


  Kế hoạch kinh doanh và sản xuất, Kế hoạch tổng thể (MPS+MRP), Kế hoạch chi tiết, Tối ưu hóa Kế hoạch và Lập lịch

 • Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP


 • Quản trị kinh doanh thông minh BI


  Phân tích kinh doanh, Phân tích công nghiệp và dự báo